Program jednání Z 8.4.2024
1. Podklady člena zastupitelstva
č. 43  (1/1) Informace o provedené kontrole
č. 45  (1/1) Cena města Havlíčkův Brod za významný přínos v oblati životního prostředí za rok 2023
č. 46  (1/0) Pokračování "Zeleného okruhu"
2. Podklady starosty - Zbyněk Stejskal
č. 52  (1/3) Dodatek č. 8 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
č. 53  (1/6) Sportovní ceny města Havlíčkův Brod za rok 2023
č. 54  (1/5) Kulturní ceny města Havlíčkův Brod za rok 2023
č. 55  (4/0) Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2024
č. 56  (2/6) Závěrečný účet a účetní závěrka 2023 - město Havlíčkův Brod
č. 57  (1/7) Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
č. 58  (1/1) Obecně závazná vyhláška města O stanovení obecního systému odpadového hospodářství ve městě Havlíčkův Brod
č. 59  (1/1) Žádost o prominutí odvodu části dotace za rok 2023 - Centrum Vysočina, o. p. s.
č. 60  (1/1) Žádost o prominutí odvodu části dotace za rok 2023 - Česká federace Okinawa Karate a Kobudo, z.s.
č. 61  (1/2) Žádost o individuální dotaci - Jezdecký klub Vysoká (Hipologie a jezdectví 2024)
č. 62  (3/4) Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2023 a schválení Integrovaného plánu rozvoje kultury a cestovnío ruchu města Havlíčův Brod do roku 2030
č. 63  (1/2) Individuální finančná podpora Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
3. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek
č. 48  (1/1) Změna ÚP HB - Suchá u HB č. 139 - parc. č. 1958 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu
č. 49  (1/1) Změna ÚP HB č. 140 - TSHB středisko zeleně
č. 50  (1/1) Změna ÚP HB č.143 - parc.č.1646/113 a 1646/255 v k.ú. Havl.Brod
č. 51  (2/1) Změna ÚP HB č. 142 - parc.č. 33/1 a st. 20 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu
4. Podklady místostarostky - Marie Rothbauerová
č. 9  (1/2) Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita "Na Nebi"
č. 33  (1/3) Záměr převodu kanalizačních sítí do základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. proti nově vydaným akciím (Herlify - kanalizační potrubí, Mírovka - odkanalizování, Šmolovy - kanalizační přivaděč)
č. 34  (1/5) Záměr darování částí pozemků č. 2259/159 a 103/4, v k.ú. Havlíčkův brod - kino OKO
č. 35  (1/3) Záměr prodeje pozemku č. 2781/13 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Riviéře
č. 36  (1/3) Záměr směny pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Lidická
č. 37  (1/5) Záměr prodeje části pozemku č. 887/3 v k.ú. Šmolovy
č. 38  (1/3) Záměr prodeje části pozemku č. 584/8 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž
č. 39  (1/6) Právo stavby - pozemky na letišti, koupě pozemku U Cihláře
č. 40  (1/2) Podání žádosti o převod pozemků - Na Ostrově
č. 41  (1/1) Prodej pozemku č. 659/140 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova - revokace
č. 42  (1/4) Prodej pozemků nebo jejich částí v k.ú. Havlíčkův Brod - Baštínov
č. 44  (1/2) Zrušení předkupního práva - Švermova ul.
č. 64  (1/2) Záměr prodeje věcného práva stavby - KD Ostrov
5. Různé
č. 47  (0/0) Informace o přípravách jihozápadního segmentu obchvatu